Hello world

Здраво. Овде треба да е втората лекција за хелоу ворлд.