Математика 1 средно (во изработка)

Моментален статус
Не сте пријавени
Цена
2500 ден
This Курс is currently closed

1. МАТЕМАТИЧКА ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА
2. ОСНОВНИ БРОЈНИ МНОЖЕСТВА
3. АЛГЕБАРСКИ РАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ
4. ГЕОМЕТРИСКИ ФИГУРИ ВО РАМНИНА
5. ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ НА ВЕЛИЧИНИТЕ
6. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА, ЛИНЕАРНА РАВЕНКА И НЕРАВЕНКА
7. СИСТЕМ ЛИНЕАРНИ РАВЕНКИ И НЕРАВЕНКИ
8. СТЕПЕНИ И КОРЕНИ
9. ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ